boýnamak işlik

  1. Boý almak, ösmek.

    • Oýnap ekseň, boýnap biter. (nakyl)

  2. Ýoldan çykmak, ugrundan sowulmak (çapylýan at hakynda).

    • Şol barmana bir ýaby boýnap, hatara düýäň arasyna urdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  3. Işe öwrenişmek, işe endik edip başlamak (mal hakda).

    • Ýaş öküz işe boýnady.