boýdaş

  1. Boýy deň bolan.

    • Baryp ejesi bilen boýdaş bolup durdy. («Sowetedebiýaty» žurnaly)

    • Bir göwre oslagsyz ýerde onuň bilen boýdaş boldy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  2. Deň-duş, jora, deňdeş (gyzlar hakda).

    • Aýyp bolar, boýdaşdan galmaklyk yza. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

    • Boýdaş jan, meniň günämi geç! (N. pomma, Taýlak hyzzyn)