biz 1 at çalyşmasy

 1. Birinji ýöňkemäniň köplügini aňladýan at çalyşmasy.

  • Biz biri-birimiz bilen sözleşýäris we pikir alyşýarys. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Biz gaýtjak bolup durkak, howanyň bulaşjakdygyny aňdyk. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 2. Awtor ýa gepleýän adam tarapyndan okyjylara, diňleýjilere ýüzlenilende «men» manysynda ulanylýan söz.

  • Gözel ýarym, bizi goýma armana. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

biz 2

[bi:z]

Ak reňkli irimçik nah mata.

 • Onuň gursagyndan akan gan donuny, biz köýnegini gana bulapdyr-da gatapdyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Kapasada top-top bizi, Asylgydyr Hywa dony. (Çary Aşyr, Poemalar)

 • Ol tomsuna agar çäkmen, gyşyna bolsa pagtaly don geýerdi, biline ak biz guşak guşanardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

biz 3

[bi:z]

Köwüş, ädik tikilende deşik deşmek üçin ulanylýan saplyja, ýiti uçly esbap, gural.

 • Ussanyň inçeli-ýogynly birnäçe bizi bardy.


Duş gelýän formalary
 • bizde
 • bizden
 • bizdenem
 • bizdik
 • bize
 • bizem
 • bizemi
 • bizi
 • biziň
 • biziňem
 • bizmi