bitmek bit‧mek işlik

 1. Tamam bolmak, ýerine ýetmek, berjaý bolmak, gutarmak, dolmak.

 2. Gögermek, ösmek.

  • Oýnap ekseň, boýnap biter. (nakyl)

 3. Gutulmak, sagalmak.

  • Tyg ýarasy biter, söz ýarasy bitmez. (nakyl)

  • Ýara bitipdir. Döwlen injik bitipdir.

 4. Çökündi ýa-da kesmek tutup, öňi ýapylmak.

  • Bu jüründigi bitmişden wagty bilen gezek ýetmez, ýör otly gelmänkä, ýoluň ol ýüzünden suw alyp geleli. («Tokmak» žurnaly)

 5. Boldumly, hasylly gögermek, ösmek, hasylly bolmak.

aýak bitmek

seret aýak

 • Abadan ýaňy aýak bitenje gyzjagazdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

dil bitmek

seret dil 2

eşigi bitmek

seret eşik

 • Umuman, onuň garny doýup, eşigi bitmedi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

göwün bitmek

seret göwün

 • Täze dostdan göwni bitdi. («Mydam Taýýar» gazeti)

diýeniň bitmek

Aýdanyň bolmak, diýeniň ýerine ýetmek.

 • Agaň ýanynda diýeniň bitýämi? («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • bitdi
 • bitdigi
 • bitdigiçe
 • bitdik
 • biten
 • bitende
 • bitenden
 • bitendir
 • biteni
 • bitenine
 • bitenini
 • bitenligi
 • bitenok
 • bitensoň
 • biter
 • biterden
 • biterdi
 • biterinden
 • biterini
 • biterler
 • biterçe
 • bitgin
 • bitip
 • bitipdi
 • bitipdir
 • bitipdir-de
 • bitipsiň
 • bitiň
 • bitjegi
 • bitjegine
 • bitjegini
 • bitjek
 • bitjekdigine
 • bitjekmi
 • bitme
 • bitmedi
 • bitmedigi
 • bitmedik
 • bitmegi
 • bitmegine
 • bitmegini
 • bitmejegi
 • bitmejegine
 • bitmejek
 • bitmejekdigini
 • bitmek
 • bitmekdir
 • bitmese
 • bitmesi
 • bitmez
 • bitmezi
 • bitmezligi
 • bitmezliginden
 • bitmezlik
 • bitmeýän
 • bitmeýär
 • bitmeýärdi
 • bitmiş
 • bitmän
 • bitmändir
 • bitmänler
 • bitmänligi
 • bitse
 • bitse-de
 • bitseler
 • bitsin
 • bitäýjek
 • bitäýmeli
 • bitäýse
 • bitýän
 • bitýändigini
 • bitýänini
 • bitýänçä
 • bitýär
 • bitýärdi
 • bitýärmi