bitmek işlik

 1. Tamam bolmak, ýerine ýetmek, berjaý bolmak, gutarmak, dolmak.

 2. Gögermek, ösmek.

  • Oýnap ekseň, boýnap biter. (nakyl)

 3. Gutulmak, sagalmak.

  • Tyg ýarasy biter, söz ýarasy bitmez. (nakyl)

  • Ýara bitipdir. Döwlen injik bitipdir.

 4. Çökündi ýa-da kesmek tutup, öňi ýapylmak.

  • Bu jüründigi bitmişden wagty bilen gezek ýetmez, ýör otly gelmänkä, ýoluň ol ýüzünden suw alyp geleli. («Tokmak» žurnaly)

 5. Boldumly, hasylly gögermek, ösmek, hasylly bolmak.

aýak bitmek

seret aýak

 • Abadan ýaňy aýak bitenje gyzjagazdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

dil bitmek

seret dil2

eşigi bitmek

seret eşik

 • Umuman, onuň garny doýup, eşigi bitmedi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

göwün bitmek

seret göwün

 • Täze dostdan göwni bitdi. («Mydam Taýýar» gazeti)

diýeniň bitmek

Aýdanyň bolmak, diýeniň ýerine ýetmek.

 • Agaň ýanynda diýeniň bitýämi? («Görogly» eposy)