birden

Bir zada, bir bada, garaşylmadyk ýerden.

  • Birden maşyn badyny gowşatdy. Birden onuň ýüzi ýagtylan ýaly boldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Birden tokaýyň içinde gezip ýören Görogla gözi düşdi. («Görogly» eposy)