bilimdar

[bilimda:r]

seret bilimli

  • Mukaddes Watanyň bar bilimdary -- Inžener, ýazyjy, şahyr hem doktor. (A. Niýazow, Şygyrlar)

  • Bolduň meniň başyma okumyş, bilimdar! (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ýagdy öz ýanyndan özüni giň düşünjeli hem bilimdar hasaplaýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ysgyny gidip, halys bolup: -- Indi bu beladan nähili gutularkam? -- diýip, bir bilimdar tilkiniň ýanyna maslahata barypdyr. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)