bilim at

 1. Okuw, sowat.

  • Garaşýar ol ýerde saňa, Bilim berjek mugallymlar. (K. Gurbannepesow, Soldatyň Ýüregi)

  • Emma onuň doly orta bilimi ýok. (Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Durma indi, gal ýeriňden, basym bol! Yhlas bilen oka, öwren, bilim al! (B. Kerbabaýew, Poemalar)

  • Bilegi ýogyn birini ýykar, bilimi bolan-müňüni. (nakyl)

 2. Okamak netijesinde belli derejede alynýan ylym.

  • Başlangyç bilim. Ýokary bilim. Orta bilim.