bile sypat

 1. seret bilen

  • Suw şarlap, ol daşly baýyrdan geçip, Kümüş çaýylan dek akýar ýap bile. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  • Oraz galam bile hat ýazýar.

 2. Birlikde, bilelikde, bileleşip.

  • Rugsat ediň maňa bile gitmäge! (Şekspir, Otello)

  • Çarh başynda bile durup işleýär, Oglanyň atasy, gyzyň enesi. (A. Nyýazow, Şygyrlar)

  • Sähet daň bilen turup, öz adamlary bile ýola düşdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)