bildirmek işlik

 1. Bir zady mälim etmek, habar bermek, birine bir zat hakynda aýtmak.

  • Biz kinodan galmajagymyzy ejemize bildirdik.

 2. Aňlatmak, duýdurmak.

  • Köp nokat sözlemiň-aýdyljak pikiriň gutarylmandygyny bildirmek üçin goýulýar.

 3. Yzy galmak, görnüp durmak, mälim bolmak.

  • Onuň sag dulugynda peşehordanyň yzy bildirýärdi. (A. Gowşudow, Eserler)

minnetdarlyk bildirmek

seret minnetdarlyk

 • Kürt Ahmet minnetdarlyk bildirip, aganyň şol hormatynyňam sebäbini pikirlenip başlady. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

syr bildirmek

seret syr

 • Ol näme-de bolsa syr bidirmediksirän bolup, tarsa ýerinden turdy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

ynam bildirmek

seret ynam