bikär

[bi:kär]

  1. Kärsiz, işsiz, işlemeýän.

    • Men bikärleri halamasam-da, saňa gezek gelende, gaty arkalydyryn. («Mydam Taýýar» gazeti)

  2. Boş, biderek, ugursyz, nähak.

    • Bu bir bikär gürrüňdir, heý maşynly hem bir agyr bolarmy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  3. Gepleşik dili Keýpine, ýöne.

    • Ýeri, işlije geldiňmi, ýa-da keýpine? ! Bikär!