bişmek işlik

 1. Nahar, owkat taýýar bolmak.

  • Pişme bişer, gaýnatma gaýnar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Palaw bişdi.

 2. Ýetişmek (miwe hakynda).

  • Oglan howlugar, tut wagtynda bişer.

 3. Gaty gyzmak, ýanyp barmak.

  • Günüň aşagynda gezmekden ýaňa arkam bişdi.

 4. Bir ýeriň gyzgyn zada.

  • Ýanmak. Süýtde agzy bişen, suwy üfläp içer. (nakyl)

  • Ýakma bişersiň, gazma düşersiň. (nakyl)

 5. Göçme manyda Gaýgy-gam çekmek, horluk görmek.

  • Kimler bu zulumda çürkendi, bişdi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 6. Göçme manyda Her bir kynçylyga döz gelip bilmek, çydamly bolmak.

  • Köp ýerlerde bolan, köp ýerde ygan, durmuş gazanynda bişen adamdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • bişdi
 • bişdigi
 • bişdigidir
 • bişdigiçe
 • bişdim
 • bişdiň
 • bişen
 • bişende
 • bişenden
 • bişendigini
 • bişendiklerini
 • bişendir
 • bişene
 • bişeninden
 • bişenini
 • bişenlere
 • bişenlik
 • bişensoň
 • bişer
 • bişerden
 • bişerine
 • bişersiň
 • bişip
 • bişipdi
 • bişipdir
 • bişipdirler
 • bişjek
 • bişme
 • bişmedik
 • bişmedimi
 • bişmegi
 • bişmeginden
 • bişmegine
 • bişmegini
 • bişmeginiň
 • bişmek
 • bişmekler
 • bişmeklik
 • bişmeli
 • bişmese
 • bişmezdi
 • bişmezinden
 • bişmezligi
 • bişmeýär
 • bişmeýärdi
 • bişmiş
 • bişmäge
 • bişmän
 • bişmändi
 • bişmändir
 • bişmäne
 • bişmänsoň
 • bişse
 • bişsem
 • bişseň
 • bişsin
 • bişýän
 • bişýändir
 • bişýänçä
 • bişýär
 • bişýärdi
 • bişýärler
 • bişýärsiň