bişmek işlik

 1. Nahar, owkat taýýar bolmak.

  • Pişme bişer, gaýnatma gaýnar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Palaw bişdi.

 2. Ýetişmek (miwe hakynda).

  • Oglan howlugar, tut wagtynda bişer.

 3. Gaty gyzmak, ýanyp barmak.

  • Günüň aşagynda gezmekden ýaňa arkam bişdi.

 4. Bir ýeriň gyzgyn zada.

  • Ýanmak. Süýtde agzy bişen, suwy üfläp içer. (nakyl)

  • Ýakma bişersiň, gazma düşersiň. (nakyl)

 5. Göçme manyda Gaýgy-gam çekmek, horluk görmek.

  • Kimler bu zulumda çürkendi, bişdi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 6. Göçme manyda Her bir kynçylyga döz gelip bilmek, çydamly bolmak.

  • Köp ýerlerde bolan, köp ýerde ygan, durmuş gazanynda bişen adamdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)