bişirmek işlik

  1. Oda tutup ýa-da oduň üstünde gaýnadyp nahar, owkat taýýarlamak.

    • Bişiren naharlaryny iýip doýup bolmaýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Ejem çörek bişirmek üçin gitdi. Naharymy özüm bişirdim.

  2. Bir ýeriňi gyzgyn zada ýakmak.

    • Myrat eline çaý döküp bişiripdir. Çäge aýagyňy bişirip barýar.

sapagy bişirmek

seret sapak2