betgelşik bet‧gel‧şik

Erbet görnüşli, owadan däl, gelşiksiz, görnüksiz, şekilsiz.

  • Nätanşyň öýi garypdy we betgelşikdi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Şäheriň keşbini betgelşik edýän şu beýik haýatlar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem betgelşik - betgelşigi.


Duş gelýän formalary
  • betgelşikdi
  • betgelşikdir
  • betgelşikliginiň
  • betgelşiklik