betgüman bet‧gü‧man

[betgüma:n]

Göwnüne güman getirýän, bir zadyň dogrudygyna ynam etmeýän, düýpli ynanmaýan, müňkür.

  • Şeýle asylly gözel hanym öz gaýyn enesi hakynda betgüman bolmaga onuň näme haky bar? (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
  • betgümanlyk