bes

  1. Ýeterlik, bolar.

    • Oňa göwnüňden çykaranjaň bes. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Boldy, gutar, tamamla.

    • Ol oglun çekdi-de diýdi: --Garagol, Besdir indi, otur, akyllyja bol! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

bes etmek

  1. Bir işi boldum etmek, gutarmak.

  2. Tamam etmek, goýmak, gaýtalamazlyk.