bermek işlik

 1. Birine bir zat gowşurmak, tabşyrmak.

  • Doktoryň beren dermanynama içmänsiň! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • «Ýatana berseň-maňa ber! -- diýip, ýene kellesini ýassyga goýdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Berenden al, urandan gaç. (nakyl)

  • Sorap berenden, urup ber. (nakyl)

 2. Tabşyrmak (ekzamen hakda).

  • Studentler fizikadan ekzaman berdiler.

 3. Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýän isimleriniň manysy bilen baglanyşykly hereket aňladýar.

  • Gürrüň bermek, sorag bermek, azar bermek ş. m.