berkidilmek işlik

  1. Pugtalanmak, mäkämlenmek.

    • Pugta berkidilen ramalaryň, pola goýulan bölek-bölek tagtalaryň örän köpüsini wagondan düşürdim. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Güýlendirmek, kuwwatlandyrylmak.

    • Goşun bölümleri berkidildi.

  3. Biriniň ygtyýaryna, garamagyna berilmek, birine tabşyrylmak.