bergi ber‧gi at

Karz alnyp gaýtarylyp berilmeli pul ýa zat, tölenmeli bolan borç.

 • Sen hökümete geljek ýylky bergiňi beripsiň; eger gyssansaň, ondan karz hem alyp bilersiň. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Seni aljak bolanymda, berginiň aşagynda gömlüp galypdym. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 • Bergiň müňe ýetse, ýumurtga börek iý. (nakyl)

bergä batmak

Köp bergili bolmak.

bergiden çykmak

Karz alan borjuny üzmek.


Duş gelýän formalary
 • bergi-de
 • bergide
 • bergiden
 • bergidir
 • bergilem
 • bergiler
 • bergilerde
 • bergilerden
 • bergilerdir
 • bergilere
 • bergileri
 • bergilerimem
 • bergilerimiz
 • bergilerinde
 • bergilerine
 • bergilerini
 • bergileriniň
 • bergileriň
 • bergileriňem
 • bergileriňi
 • bergili
 • bergilidir
 • bergililer
 • bergilileriň
 • bergililiginiň
 • bergililigiň
 • bergililik
 • bergilim
 • bergilini
 • bergilisiniň
 • bergiliňe
 • bergim
 • bergimden
 • bergimi
 • bergimiz
 • bergimiň
 • bergini
 • berginiň
 • bergisi
 • bergisinden
 • bergisine
 • bergisini
 • bergisiniň
 • bergisiz
 • bergisizi
 • bergiň
 • bergiňi
 • bergiňiz
 • bergiňiziň
 • bergä