berekella

Biriniň iş başaryşyny, bitiren gowy işini öwmek üçin aýdylýan söz.

  • Berekella, ýaş suratçy gyz! (K. Gurbannepesow, Soldatyň ýüregi)

  • Berekella, oglum, berekella! Örän iş bitiripsiň! (J. Akyýew, Mergeniň ogly)