bent 1

Edebiýat termini Goşguda: Sazlaşykly gelýän belli bir setirleriň toplumy, strofa.

 • Diňle bir bentden ybarat bolan «Söýgülime» diýen goşgyny okap göreliň!

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bent - bendim, bendiň.

bent 2

 1. Derýalarda, kanallarda suwuň derejesini ýokary galdyrmak we bölüşdirmek üçin gurulýan gidrotehniki gurluşyk.

  • Bent gurmak üçin ýedi ýarym million riýal goýbermäge kim saňna ygtyýar berdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Böwet, päsgel, kynçylyk.

  • Siz meniň öňüme bent gurjak bolýarsyňyz. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Duşmanlar öňünde bent almasyn, tabşyran zatlaryňy aýdyşyň ýaly ederin, gelinçäň jaýyňy abat saklaryn, bagyny har etmen -- diýip, Wepany ugradypdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bent - bendim, bendiň.

bent bolmak

Daňylmak, baglanmak.

 • Bent bolan zynjyrly gollar açylýar. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

bent etmek

Daňmak, baglamak, beklemek.

 • Gyratyň bent eder ýoluň, Garamarsyň sagy-soluň. («Görogly» eposy)

 • Bara-bara, aýajygym bent etdi, Gerdenime pelek urdy neşäni. (Mollamurt, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • bende
 • bendedir
 • bendi
 • bendi-de
 • bendidir
 • bendim
 • bendimde
 • bendimi
 • bendimiz
 • bendin
 • bendinde
 • bendinden
 • bendindäki
 • bendine
 • bendinem
 • bendini
 • bendiniň
 • bendiň
 • bendiňe
 • bendiňizi
 • bentde
 • bentden
 • bentdi
 • bentdir
 • bentdäki
 • bentler
 • bentler-de
 • bentlerde
 • bentlerden
 • bentlerdir
 • bentlerdäki
 • bentlere
 • bentlerem
 • bentleri
 • bentleri-de
 • bentleridir
 • bentlerinde
 • bentlerinden
 • bentlerindäki
 • bentlerine
 • bentlerini
 • bentleriniň
 • bentleriň
 • bentli
 • bentlik
 • bentsiz