bendiwan

[bendiwa:n]

Garaşyp duran, bagly, intizar.

  • Bendiwany bolup galdym, Bir kaddy daly näzliniň. («Türkmen Halk Şahyrana Döredijiligi»)

  • Ýeri, ynha ertir munuň üçin işimizi bendiwan etmeli boljak-da! (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)