bende

  1. Könelişen söz «Hudaýyň» guly.

    • Ýigitlik «hudaýy», eý Amur, bil, men seniň sadyk bendäň boldum her sagat. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

    • Alyhezret, biz siziň nöker ýaly wepaly bendeleriňiz. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

    • Görogly bir ýazyklyja bendedir. («Görogly» eposy)

  2. Pahyr, pukara, garyp.

    • Bu bendäniň sadalygyny görsene. («Sowet edebiýaty» žurnaly)