belli

 1. Mälim bolan, hemmelere äşgär, aýan bolan.

  • Çehleriň kümüş çykarýan magdan ojaklary belli bolupdyr. (Orta asyrlar taryhy)

  • Belli boljagyny bilýärin. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)

  • Bize belli bolan papiruslaryň seretmegiň sebäbi derrew belli boldy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 2. Il arasynda ady ýaýran, meşhur, tanymal.

  • Mertden dogan ady belli, Görogly. («Görogly» eposy)

 3. Özüne mahsus bolan, aýratyn.

  • Her bir sebäpli baglanyşyk belli şertlerde döreýär. (S. N. Winogradow, A. F. Kuzmin, Logika)

  • Sözlem bolmak üçin sözüň belli bir mukdary hökman däldir.

 4. Takyk, anyk, kesgitli.

  • Azajyk oýlanandan soň, ol öz ýüreginde belli bir karara gelen bolmaga çemeli. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

belli bahasy ýok

seret baha

 • Onuň çopan üçin belli bahasynyň ýokdugyny aýtdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

bellisini etmek

Kesgitli, gutarnykly netijä gelmek, ýa eýläk, ýa beýläk etmek.