bellenmek işlik

 1. Bir zadyň ýüzüne bellik edilmek, nyşan goýulmak, alamatlanmak.

 2. Režimi goýulmak girizilmek, takyklanmak, kanunlaşdyrmak, düzgünleşdirmek.

  • Izmail şäheriniň sebitinde hem şeýle zawod gurmaklyk bellendi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 3. Wezipä işe goýulmak.

  • Sekiz adamdan ybarat döwekçiler brigadasy düzülip, brigadanyň ýolbaşçysy hem Sähet bellendi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 4. Bir üstünlikli, dabaraly waka ýatlanmak, görkezilmek.

  • Beýik şahyr Magtymgulynyň 225 ýyllyk ýubileýi bellendi.

 5. Özüňi tanatmak, ile mälim bolmak.

  • O uly ile bellenipdir.

 6. Üns berilmek, ýagtyldyp görkezilmek.