bellemek işlik

 1. Bir zadyň ýüzüne bellik etmek, nyşan goýmak, alamatlandyrmak.

 2. Bir zady takyklamak, režime girizmek, düzgünleşdirmek.

  • Mekdep okuwçysynyň durmuşynda kadaly tertibe bellemek-de örän möhümdir.

 3. Birini bir wezipä işe goýmak.

  • Ol adamlary işe belläpdirler.

 4. Bir üstünligi, dabaraly wakany ýatlamak.

 5. Üns bermek, nygtap görkezmek.

  • Şunuň bilen birlikde, 18. asyr Türkmen medeniýetinde Magtymguly ýaly progressiw şahyrlaryň bolandygyny-da aýratyn bellemek gerek. («Edebiýat»)