belki

Bir zadyň boljagyny ýa-da bolmajagyny anyk bildirmän, ikuçlulygy aňladýan giriş sözi.

  • Belki, arzym kabul edersiň. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Belki, seň ýadyňda, owal ýazypdym, Atyjylyk nyşanyny alanmy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)