belkem

seret belki

  • Belkem, siz söýgüli aýalyňyzy başga hili diýip hasaplaýansyňyz. (Şekspir, Otello)

  • Belkem, garbak-gurbak ederis. («Sowet edebiýaty» žurnaly)