belgi

 1. Bir zady alamatlandyrýan nyşan, bellik, alamat.

  • Oglunyň ýakasynda kiçi komandirlik belgisi bar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Goçmyradyň ýüzündäki gülümsiremek belgileri aýryldy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Kapitan-da onuň kartasyndaky belgileri özüniňki bilen deňeşdirdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 2. Okuwçylaryň, studentleriň bilim alyş, ony özleşdiriş derejesine berilýän baha.

  • Oňat belgiler alyp, özüňe gep getirme. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

  • Biz okaýan kursumyzy oňat belgiler bilen gutardyk. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 3. Grammatik termin Punktuasiýa degişli alamat.

  • Ýazuwda sorag sözlemini yzyna sorag belgisi (?) goýulýar.