belent

 1. Beýik, ýokary.

  • Iwan Timofeýewiç belent ýere çykyp, töweregine nazar saldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Indi göz aýlasak ol ýatan çöle, Belent ymaratly gözel şäher bar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Bir bar eken, bir ýok eken, bir belent dagyň gaýasynda bir garga özüne höwürtge ýasap ýaşaýar eken. («Türkmen Halk Ertekiler Ýygyndysy»)

 2. Dabaraly, abraýly.

  • Ýaşasyn biziň belent maksadymyz. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Mertebesi belent adam. Belent ada mynasyp bolmak.

 3. Örän ähmiýetli, möhüm, güýçli.

 4. Ýokary, inçe, gaty (ses).

  • Birdenkä radionyň belent owazy ýaňlandy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Sözlemde soragy aňladýan söz belent heň bilen ýaňlanýar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem belent - belendi.