bejerilmek be‧je‧ril‧mek işlik

 1. Işläp taýýarlanylmak, bejergi işleri geçirilmek, ekine, ekin meýdanyna garaşyk edilmek.

  • Bu ýyl üzümimiz ýagşy getirdi, heniz hem bejerilişine meniň göwnüm ýetenok. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Nagyş salynmak, bezeg salynmak, keşdelenmek.

  • Onuň egninde ýakasy bejerilen ak köýnegi, ok balagy we täze ädigi bardy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

 3. Keselden halas edilmek, sagaldylmak.

  • Merezel keseli düýpli bejerilýär. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Şikesli gözleri bejerilýär. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  • Şikesli gözleri bejerildi tiz, Hünärli wraçlar açdy gözüni. (A. Haýydow, Gök asman)

 4. Remont edilmek, tikilmek, ýasalmak, düzeldilmek.

 5. Tertibe salynmak, tijelmek.


Duş gelýän formalary
 • bejerildi
 • bejerilen
 • bejerilende
 • bejerilenden
 • bejerilendigi
 • bejerilendigine
 • bejerilendigini
 • bejerilendir
 • bejerileni
 • bejerilenligi
 • bejerilip
 • bejerilipdi
 • bejerilipdir
 • bejeriljegi
 • bejeriljek
 • bejeriljekdir
 • bejerilmedi
 • bejerilmedik
 • bejerilmegi
 • bejerilmegidir
 • bejerilmeginde
 • bejerilmegine
 • bejerilmegini
 • bejerilmek
 • bejerilmekligi
 • bejerilmekliginiň
 • bejerilmeli
 • bejerilmelidigi
 • bejerilmelidir
 • bejerilmese
 • bejerilmesi
 • bejerilmesini
 • bejerilmezden
 • bejerilmezligi
 • bejerilmeýän
 • bejerilmeýär
 • bejerilmäge
 • bejerilmän
 • bejerilmäniň
 • bejerilse
 • bejerilse-de
 • bejerilýän
 • bejerilýändigi
 • bejerilýänçä
 • bejerilýär
 • bejerilýärdi
 • bejerilýärler