bedre

Esasan suwuklyk guýulýan, demirden ýasalan gap.

  • Artyk bedresini doldurmak üçin ýüpüni galgadanda, Aýnanyň ýetip gelýändigini gördi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol hiňlenip ýüreginiň gamyny gowzadansoň, her eline bir bedre alyp suwa gitdi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)