beýik sypat

  1. Aşakdan ýokaryk uzalyp giden, ýokary göterilip duran, belent.

    • Maşynymyz bir beýige çykyp, bir pese düşüp, oýluk meýdanyň kesesinden girdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

    • Bular şol gidip baryşlaryna, öňlerinden bir beýik depe çykan. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  2. Ähmiýeti ägirt uly bolan, abraýly, görnükli.

    • Taryhyň bezegi, eý beýik ynsan, Guwanýar adyňa zähmet dünýäsi. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem beýik - beýigi.