beýabbar

[beýabba:r]

Megerem, birden, belki, bardy-geldi, eger, aňrujy.

  • Beren ýaşçiklerimi saklap bilmeseler, beýebbar birisini-ikisini kemeldäýseler, tölederin. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Bä, men nähili iş etdim, nähak gana galdym, beýebbar ölmedik bolsa, ony gidip çykaraýyn. Beýebbar bäş-üç gün galmaly bolaýsaň, hor bolma, puly gaýgyrman sow! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)