batmak işlik

 1. Suwa çümme, gark bolmak.

  • Ol özüni batyp barýan gäminiň üstünde durýan ýaly duýýardy. (N. Jumaýew, Ak Derek)

 2. Palçyga girmek, laýa bulaşmak, çägä gömülmek, çümmek.

  • Onuň ýalaňaç aýagy ýabyň çägesöw çygly raýyşyna batypdyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Kartalaryň takyk däldigi üçin, batan ýük maşyny üçin gahary geldi. Ol ürgün çägä batyp, öňe-yza urunýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Görünmez bolmak, ýaşmak (asman planetalary hakda).

  • Aý batanda, adamlar hem ýatdylar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Uzak günläp dumly-duşa ot sowurýan gyzgyn Gün ýaňyja batypdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Ömrüzaýa ýyldyz kimin bataýyn, Şu ýerlerde hiç kararym ýok meniň. («Tükmen Halk Şahyrana Döredijiligi»)

 4. Uly zyýan çekmek, zyýan görmek.

  • Söwda edip batmak.

 5. Sanjylmak, çümmek, dürtülmek.

  • Elime tiken batdy.

gama batmak

seret gam

 • Ýene-de Ýegorjyk birden gama batdy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

gara dere batmak

seret der

 • Bir haýukdan soň, ýorganyň içinde gara dere batyp, hopugyp ýerinden galdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

gaýga batmak

seret gaýgy

 • Artygyň gaýga batanyna dözüp bilmedik Aýna: --Wiý, oglan, saňa näme bolaýdy? -- diýip sorasy geldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

iňkise batmak

seret iňkis

 • Birdenkä-de agyr iňkise batdym. («Tokmak» žurnaly)

maňza batmak

seret maňyz

 • Biriniň göwnüne ýakan zat beýlekisiniň maňzyna batmaýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Meniň bu sözlerim onuň maňzyna batmadyk bolara çemeli. (B. Pürliýew. Ilkinji gün)

oýa batmak

seret pikire batmak

 • Ol başam barmagyny agzyna ýetirip, uly oýa batdy.

pikire batmak

seret pikir

 • Ol öýe girip, birentek wagtlap çuň pikire batyp oturdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

uka batmak

seret uky

 • Indi ynjalyp, süýji uka batdy. (R. Seýidow, Bagtlylar)

ýüregine batmak

seret ýürek

 • Şol sowuk söz hanjar ýaly onuň ýüregine batýardy, maýda-maýda dograýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)