batlanmak işlik

[ba:tlanmak]

  1. Güýçli hereket emek, möwç almak, bat almak, güýjemek.

    • Tolkun atýan Kaspi deňziň ýüzünde, taýmylyň batlanyp öňüne süründi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  2. Gatalmak, batly çykmak (ses hakynda).

    • Onuň sandyraýan sesi sarsdyryjy güýç bilen batlandy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)