basyrmak işlik

 1. Biriniň ýa-da bir zadyň üstüni ýapmak, örtmek.

  • Tok uran adamy gum bilen basyrmak zyýanlydyr.

  • Döläniň üstüni basyrmak.

 2. Syry gizlemek, günäni ýaşyrmak, kemçiligi, ýalňyşlygy paş etmezlik.

  • Kemçiligiň üstüni basyrmak bolmaz.

 3. Jüýje çykartmak üçin kürk bolan towugyň aşagyna ýumurtga salyp oturtmak.

  • Men şol ýagyşlyk ýylyň ýazy iki towuk basyrdym. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 4. Gatyk etmek üçin bişen süýde gönezlik atyp, gabyň üstüni örtüp goýmak.

  • Gyzym sen okuwyňa gitmänkäň, süýdi bişir-de, basyryp goý. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ondan soň geçi agşam süýdüni bişirip, basyryp, gowy gatykdan bir ýanlyk edip, ertesi arkasyna göterip, kazynyň ýanyna gidipdir. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)