barybir ba‧ry‧bir

[ba:rybir]

Nähili-de bolsa, her zat-da bolsa, her niçik-de bolsa, tapawudy ýok.

  • Barybir, urup bilmersiň. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)

  • Barybir, günüň-gününe bir garnyň dok bolsa, bir garnyň aç. (M. Gorkiý, Ene)

  • Biz, barybir, olaryň yzyndan ýetişip biljek däl. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)