barmak1 at

Anatomiýa Penjäniň ýa-da daraklygyň aýry-aýry bogunly bölekleri, el-aýagyň gutarýan ujy.

 • Eliniň başam barmagy bilen düwmäni basdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ol barmagyň hünärli köp zatlary döredýär. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Başam barmak baş getir. (Sanawaç)

 • Bilen bilenin işlär, bilmedik barmagyn dişlär. (nakyl)

 • Bal tutan barmagyny ýalar. (nakyl)

barmak dişlemek

 1. Geň galmak, haýran bolmak;.

 2. Eden işiňe ökünmek.

bäş barmagyň ýaly bilmek

Örän gowy bilmek.

 • Ol maşynyň ähli böleklerini bäş barmagy ýaly bilýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

barmak2 işlik

 1. Bir ýere ýa-da biriniň ýanyna gelmek, gitmek, ýetmek.

  • Siz ýoldaşyňyzyň ýanyna barmak isleýärsiňizmi? Myhman ýerime bardym-da, iş oňarmaýanlygymy aýtdym. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Bar okaram, gel okaram, barmasaň, gelmeseň, ara ýolda döwül okaram. (Sanawaç)

 2. Belli bir derejede, depginde öňe hereket etmek, gitmek.

  • Bularyň döwek işleri şowly barýardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýän işligi bilen birlikde ýakynlaşmagy görkezýär.

 4. Alyp barmak, bolup bolmak, ýakyp barmak, ýetip barmak we ş. m.

baryp ýatan

Iň gowy ýa-da iň erbet, aňrybaşy.

etek alty ýeň ýedi bolup barmak

Hasanaklap barmak, alakjap barmak.

hak öýüne barmak

Gurban bolmak, ölmek.