barlyşmak bar‧lyş‧mak işlik

 1. Ylalaşyk guramak, ýaraşyk etmek, aragatnaşyk saklamak.

  • Gyrlyşmakdan peýda ýok, barlyşalyň -- diýdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Barlyşmaly ýa yza çekilmeli -- diýip, teklip edenleriň her birine ol üzül-kesil jogap berdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Iki taraplaýyn razy bolmak, razylaşmak.

  • Olar barlyşypdyrlar.

 3. Durmuş gurmak, är-heleý bolmak.

  • Sen ýene Ýelli bilen barlyşaýsaň, niçik bolýar? (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Onýyllyk mekdebi-de bile gutaryp, biri-biri bilen söýşüp barlyşdylar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • barlyşalyň
 • barlyşaýsaň
 • barlyşdyk
 • barlyşdylar
 • barlyşjak
 • barlyşmak
 • barlyşmaly
 • barlyşyp
 • barlyşypdyrlar