barlaw

[ba:rlaw]

seret barlag

  • Ryza şanyň döreden diktatorlygy hem edýän jebir-zulumlary baradaky hakykat hiçbir senzuranyň barlawyndan geçmän, dilden aýdylýan rowaýatlaryň, hekaýalaryň üstünden şäherlere we kentlere ýaýraýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
  • barlawyndan