barlamak işlik

[ba:rlamak]

 1. Bir zadyň dogrulygyny anyklamak üçin derňew geçirmek, derňäp görmek.

  • Ony siziň işiňizi barlaýan komissiýanyň hem başlygy edip belläpdirler. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Bu keşdäniň daşyndan garasaň, göýä bir açylyp oturan güle meňzeýärdi, el bilen barlamasaň, onuň matadygy hem mälim däldi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Synap görmek, synagdan geçirmek, synamak.

  • Traktoryň işleýşini barladylar.

 3. Gözden geçirmek, sermeläp görmek, agtarmak.

  • Hojam eli bilen gapdalyny barlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Soň şu eňegi ýaglyk bilen daňylgy adam döwekçileriň goşuny barlamaga başlady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 4. Ylmy esasda öwrenmek maksady bilen barlag işini alyp barmak, derňemek.