barlamak işlik

[ba:rlamak]

 1. Bir zadyň dogrulygyny anyklamak üçin derňew geçirmek, derňäp görmek.

  • Ony siziň işiňizi barlaýan komissiýanyň hem başlygy edip belläpdirler. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Bu keşdäniň daşyndan garasaň, göýä bir açylyp oturan güle meňzeýärdi, el bilen barlamasaň, onuň matadygy hem mälim däldi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Synap görmek, synagdan geçirmek, synamak.

  • Traktoryň işleýşini barladylar.

 3. Gözden geçirmek, sermeläp görmek, agtarmak.

  • Hojam eli bilen gapdalyny barlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Soň şu eňegi ýaglyk bilen daňylgy adam döwekçileriň goşuny barlamaga başlady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 4. Ylmy esasda öwrenmek maksady bilen barlag işini alyp barmak, derňemek.


Duş gelýän formalary
 • barlady
 • barladyk
 • barladylar
 • barladym
 • barlagyn
 • barlajak
 • barlajakdyklary
 • barlaly
 • barlalyň
 • barlama
 • barlamadyňmy
 • barlamaga
 • barlamagam
 • barlamagy
 • barlamagyn
 • barlamagynda
 • barlamagyny
 • barlamagyň
 • barlamajagyny
 • barlamak
 • barlamakda
 • barlamakdan
 • barlamakdyr
 • barlamaklary
 • barlamaklyga
 • barlamaklygy
 • barlamaklygyň
 • barlamaklyk
 • barlamaklykda
 • barlamakçy
 • barlamalar
 • barlamalardan
 • barlamaly
 • barlamalydygyny
 • barlamalydyr
 • barlamalydyrlar
 • barlaman
 • barlamany
 • barlamasaň
 • barlamasy
 • barlamasynda
 • barlamasyny
 • barlamasynyň
 • barlamazdan
 • barlamaýandyklaryny
 • barlamaýarlar
 • barlan
 • barlanda
 • barlandan
 • barlandy
 • barlandygy
 • barlandygyna
 • barlandygyny
 • barlanlarynda
 • barlanlaryndan
 • barlanok
 • barlansoň
 • barlany
 • barlanyndan
 • barlanyňda
 • barlap
 • barlapdy
 • barlapdyr
 • barlapdyrlar
 • barlar
 • barlara
 • barlarda
 • barlardan
 • barlarka
 • barlarlar
 • barlary
 • barlarymdan
 • barlaryn
 • barlaryna
 • barlaryny
 • barlarys
 • barlasa
 • barlasaň
 • barlasaňyz
 • barlasy
 • barlaý
 • barlaýan
 • barlaýandyklaryny
 • barlaýanlar
 • barlaýanlaryň
 • barlaýanlygydyr
 • barlaýanyň
 • barlaýar
 • barlaýardy
 • barlaýardylar
 • barlaýardym
 • barlaýarlar
 • barlaýarys
 • barlaýyn
 • barlaň