barlaşdyrmak işlik

[ba:rlaşdyrmak]

Barlap çykmak, sylag edip görmek, hemmesini gözden geçirmek, agtaryp çykmak, sermeşdirip görmek, derňeşdirmek.

  • Gulman arçyn itiň endamyny eli bilen barlaşdyrdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • barlaşdyran
  • barlaşdyransoň
  • barlaşdyranyndan
  • barlaşdyrdy
  • barlaşdyrsam
  • barlaşdyryp