bakmak bak‧mak işlik

 1. Birine ýa-da bir zada seretmek, garamak, äňetmek.

  • Ak mapraç aýal gaňrylyp bakdy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 2. Gözegçilik etmek, terbiýeläp ýetişdirmek, garaşyk etmek.

  • Bir garyş oglandym, bakdyň, bejerdiň, Senden başga howandarym ýok meniň. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

  • Olary çekdirme bilen bakdy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 3. Iletmek.

  • Çölde goýun-guzy bakýan çopanlar, Hemmäňe köp salam Ata Salyhdan. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

baga bakmak

Köp et ýag almak üçin gyşyň başlaryna çenli daňyp bakmak (mal-gara hakda).

bäri bakmak

seret bäri

 • Pökgeniň az-kem bäri bakýany bildirdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • bakaly
 • bakalyň
 • bakam
 • bakamok
 • bakan
 • bakanda
 • bakandan
 • bakanlaram
 • bakanlarynda
 • bakanlygy
 • bakanok
 • bakanokdy
 • bakansoň
 • bakanym
 • bakanyndan
 • bakanyň
 • bakanyňda
 • bakanyňy
 • bakar
 • bakara
 • bakardy
 • bakardyk
 • bakardylar
 • bakardyň
 • bakarlar
 • bakarlymy
 • bakarsyň
 • bakarsyňyz
 • bakaryn
 • bakaryna
 • bakarys
 • bakarça
 • bakasy
 • bakasyň
 • bakaý
 • bakaýsa
 • bakaýsaň
 • bakaýyn
 • bakdy
 • bakdy-da
 • bakdygyňça
 • bakdyk
 • bakdylar
 • bakdym
 • bakdyr
 • bakdyň
 • bakdyňmy
 • bakjagyny
 • bakjak
 • bakma
 • bakmady
 • bakmadygym
 • bakmadyk
 • bakmadym
 • bakmadym-da
 • bakmadyň
 • bakmaga
 • bakmaga-da
 • bakmagy
 • bakmagymyz
 • bakmagyň
 • bakmak
 • bakmakda
 • bakmakdan
 • bakmaklygy
 • bakmaklygyň
 • bakmaklyk
 • bakmakçy
 • bakmaly
 • bakmalydyr
 • bakman
 • bakmana
 • bakmanam
 • bakmandyň
 • bakmany
 • bakmanyma
 • bakmanyň
 • bakmarsyň
 • bakmasa
 • bakmasak
 • bakmasaň
 • bakmasy
 • bakmasyn
 • bakmasyna
 • bakmasyny
 • bakmaz
 • bakmazdan
 • bakmazlar
 • bakmazça
 • bakmaýan
 • bakmaýar
 • bakmaýardylar
 • bakmaň
 • baksa
 • baksa-da
 • baksak
 • baksalar
 • baksalaram
 • baksam
 • baksam-da
 • baksamam
 • baksana
 • baksaň
 • baksaň-da
 • baksaňyz
 • baksyn
 • bakybam
 • bakyp
 • bakypdy
 • bakypdyr
 • bakypdyrlar
 • bakyň
 • bakýan
 • bakýana
 • bakýanam
 • bakýandygy
 • bakýandygyna
 • bakýandygyny
 • bakýandyr
 • bakýanlaram
 • bakýanlary
 • bakýany
 • bakýanyna
 • bakýanyny
 • bakýanyň
 • bakýar
 • bakýar-da
 • bakýardy
 • bakýardylar
 • bakýardym
 • bakýarka
 • bakýarlar
 • bakýarsyň
 • bakýaryn
 • bakýarys