bagyrtlamak işlik

  1. Bir zady ýa-da birini kükregiň aşagyna alyp ýatmak.

    • Gapany bagyrtlap ýatan möjek gözlerini töweregine aýlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Göçme manyda Ýere ýapyrylmak.

    • Ýer bagyrtlap gelýän tanklar göründi. (K. Işanow, Watan Üçin)