bagyşlamak ba‧gyş‧la‧mak işlik

 1. Biriniň günäsini ötmek, günäsini geçmek.

  • Ol öz doganynyň bu gödekligini bagyşlap bilmedi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Seniň şu derejä ýeten Türkmen gyzy boldugyňa şek ýetirjek bolan bolsam, elbetde, sen meni bagyşlarsyň. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Bir zady peşgeş bermek, sylag hökmünde bermek, bagyş etmek.

  • Sapak çekilen ýigit hem ümeçi gelin-gyzlara bir zat bagyşlamaga borçly bolardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Bir zadyň ýa-da biriniň şanyna bagyş etmek, bir zadyň hormatyna teklip etmek, niýetlemek.

  • Zelili bu temada ýazan şygyrlarynyň köpüsini ýaşlykda söýşen gyzy Döndä bagyşlapdyr. Ol iň gözel, iň şirin sözlerden çemen baglaýar. Ol çemeni özüniň taryp edýän gözeline bagyşlaýar. («Edebiýat»)


Duş gelýän formalary
 • bagyşlabam
 • bagyşlady
 • bagyşladyk
 • bagyşladylar
 • bagyşladym
 • bagyşladyň
 • bagyşlagyn
 • bagyşlajagam
 • bagyşlajak
 • bagyşlajakdygyna
 • bagyşlajakdygyny
 • bagyşlama
 • bagyşlamady
 • bagyşlamaga
 • bagyşlamagam
 • bagyşlamagy
 • bagyşlamagyny
 • bagyşlamagyň
 • bagyşlamagyňyzy
 • bagyşlamak
 • bagyşlamakdyr
 • bagyşlamaklyga
 • bagyşlamaklyk
 • bagyşlamaly
 • bagyşlamalydygyny
 • bagyşlamalymy
 • bagyşlamaryn
 • bagyşlamasa
 • bagyşlamaz
 • bagyşlamazdy
 • bagyşlamazlygy
 • bagyşlamazlygyň
 • bagyşlamaýan
 • bagyşlamaýandygyny
 • bagyşlamaýar
 • bagyşlan
 • bagyşlandan
 • bagyşlandy
 • bagyşlandygynyň
 • bagyşlandyr
 • bagyşlanlygy
 • bagyşlany
 • bagyşlap
 • bagyşlapdy
 • bagyşlapdyr
 • bagyşlapdyrlar
 • bagyşlar
 • bagyşlar-da
 • bagyşlardym
 • bagyşlarsyň
 • bagyşlarsyňyz
 • bagyşlaryn
 • bagyşlasa
 • bagyşlasam-da
 • bagyşlasamam
 • bagyşlasaň
 • bagyşlasy
 • bagyşlasyn
 • bagyşlasynlar
 • bagyşlaý
 • bagyşlaýan
 • bagyşlaýandygy
 • bagyşlaýança
 • bagyşlaýar
 • bagyşlaýar-da
 • bagyşlaýardy
 • bagyşlaýarlar
 • bagyşlaýaryn
 • bagyşlaýyn
 • bagyşlaň