bag-bakja bag-bak‧ja

[ba:g-bakja]

Miweli we miwesiz agaçlar, dürli bossan ekinleri ekilen ýer uçastogy, bag-bossan.

  • Soň bir döwürde bolsa, aşagynda gün düşmez bag-bakja peýda bolupdyr. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Töweregi bag-bakja, gülzar bolsa hem öz erkine goýberilmän, güýç bilen saklanýan adam üçin ol ýeri zyndan bolar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)