bag bag 1 at

[ba:g]

 1. Uly agaçlar, ösümlik.

  • Aşgabat bürenip gök begres baga, Säheriň çagynda ýaş gelin ýaly. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýaşyl don geýindi ýalaňaç baglar. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Her ýerde iýmişli baglar göründi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Dürli agaçlar, güller ekilip gögerdilen uçastok.

  • Gülälekli gök meýdan, salkyn baglar sende bar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Täze bagymyzy suwlandyrýan çeşmämiziň gözbaşy biziň obamyzdan 6-7 kilometr uzaklykda, Köpetdagyň içinde ýerleşýär. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Eger kärendesine bag alnan bolsa, onda hasylyň iki essesini bermelidi. (Gadymy dünýä taryhy)

 3. Gezmek, dynç almak üçin alleýaly agaçlyk, güllükler.

  • Baýly agşam naharyny iýenden soň, bag tarapa gitmekçi bolup, turup ugrady. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

çagalar bagy

seret çaga

 • Ol bu gün birinji gezek çagalar bagyna gidýärdi. («Bahar»)

 • Mamagül hem çagalar bagynda terbiýeçi bolup işleýär. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

bag bag 2 at

[ba:g]

Örülip ýa-da işilip edilýän hem-de baglamak, daňmak üçin ulanylýan ýüp, daňy.

aýak bagy

seret aýak

 • Sen oňa aýak bagy bolma.

baga bakmak

seret bakmak

 • Bu adam bulary baga bakyp, semredip ýören eken. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)


Duş gelýän formalary
 • baga
 • bagam
 • bagda
 • bagdady
 • bagdaky
 • bagdan
 • bagdy
 • baglam
 • baglar
 • baglar-da
 • baglara
 • baglaram
 • baglarda
 • baglardaky
 • baglardan
 • baglardy
 • baglardyr
 • baglary
 • baglarym
 • baglarymdan
 • baglarymyz
 • baglarymyza
 • baglaryn
 • baglaryna
 • baglarynda
 • baglaryndaky
 • baglaryndan
 • baglaryny
 • baglarynyň
 • baglaryň
 • baglaryňyz
 • bagly
 • baglydy
 • baglydyr
 • baglydyrlar
 • baglyga
 • baglygy
 • baglygydyr
 • baglygynyň
 • baglygyň
 • baglyk
 • baglykda
 • baglykdy
 • baglylardan
 • baglylyga
 • baglylygy
 • baglylygyna
 • baglylygynda
 • baglylygyndadyr
 • baglylygyndan
 • baglylygyny
 • baglylygynyň
 • baglylygyň
 • baglylygyňy
 • baglylyk
 • baglylykda
 • baglylykdadyr
 • baglylykdan
 • baglymy
 • baglymyka
 • bagmy
 • bagmydyr
 • bagsyz
 • bagy
 • bagy-da
 • bagydyr
 • bagym
 • bagyma
 • bagymda
 • bagymy
 • bagymyz
 • bagymyza
 • bagymyzda
 • bagymyzdan
 • bagymyzy
 • bagyn
 • bagyna
 • bagynda
 • bagyndaky
 • bagyndan
 • bagyndanam
 • bagyny
 • bagyny-da
 • bagynyň
 • bagyň
 • bagyňa
 • bagyňda
 • bagyňdan
 • bagyňy
 • bagyňyz
 • bagyňyzda
 • bagyňyzdan
 • bagça