badyna ba‧dy‧na kömekçi

[ba:dyna]

  1. «Dessine, derrew, yzysüre» diýen ýaly kömekçi söz.

    • Ýoldaş Leýtenat, duşmanlar dogry biziň üstümize gelýär -- diýip, habar beren badyna komandir näme etmelidigi hakynda oýlandy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

    • Ýagyş goýan badyna, biz ilerik otluk meýdana gezmäge gitdik.

  2. seret bat 1

    • Suw her hili turbajyklar arkaly tutulanda hem, olardan akyp gelýän suwuň mukdary olaryň diametrlerine we suwuň badyna baglylykda, takmynan, ýokardaky ýaly bolýar. (F. G. Sewostýanow, Türkmenistanda gowaçanyň suwarylyşy)


Duş gelýän formalary
  • badyna-da
  • badynada