başga

 1. Keseki, özge.

  • Mundan beýläk men başganyň gaýgysyna perwaýsyzlyk etmegimi goýdum.

 2. Beýleki, gaýry, daşyndan.

  • Başga ekin ekmän, pagta kän ekdik. Pagta kän ekdik. Pagta kän almaga küýümizi dikdik. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 3. Aýry, üýtgeşik.

  • Men, elbetde, başga gep. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Men başga zat eşitdim. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)