başatgyç

Aýallaryň kellelerine atýan çabydy ýa-da ýaglygy.

  • Kakam ejeňe ýüpek sowsany, başatgyç iberdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ine men şäherden gelnejeme bir başatgyç ýüň ýaglyk aldym. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem başatgyç - başatgyjy.


Duş gelýän formalary
  • başatgyjyny
  • başatgyjyň
  • başatgyçly